درباره نشریه
ISSN:
2008-6784
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن 1373
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
مدیر مسئول:
سعید صادقی
سردبیر:
احمد راهرو خواجه
روابط عمومی:
زینب زنجیره ای
تلفن:
021-22356303
دورنگار:
021-22356303
سایت اختصاصی:
www.prisons.ir
نشانی:
تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری شمالی، نبش کوچه رز، دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
صندوق پستی:
353-19853
تاریخ به‌روزآوری: 1393/12/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۰۶