درباره نشریه
ISSN:
1022-4211
eISSN:
2645-6443
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1372
صاحب امتیاز:
وزارت جهاد کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر علی کیانی راد
سردبیر:
دکتر بهاءالدین نجفی
مدیرداخلی:
دکتر یدالله آذرینفر
مدیرداخلی:
دکتر فرهاد بلادر
دورنگار:
021-88892401
سایت اختصاصی:
aead.agri-peri.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه دهم
صندوق پستی:
6586-14155
تلفن:
021-42916000
021-88896775
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/02
مدیر مسئول
دکتر علی کیانی راد
دکتر علی کیانی راد
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Kianirad
Assistant Professor
Miyane Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economics
سردبیر
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
اعضای تحریریه
دکتر ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor Agricultural Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر مجید احمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد محیطی، اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست
Majid Ahmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Environmental Economics, Economics - Energy Resources of the Environment
دکتر احمد اکبری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
دکتر سید محمد اعرابی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Seyyed Mohammad Arabi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر محمدجواد ایروانی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت
mohammad javad iravani

University of Tehran
Specialist: Management
دکتر محمد بخشوده
استاد ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
Mohammad Bahkshoodeh
Professor Agricultural Extensioon and Education
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محمود دانشورکاخکی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mahmud Daneshvar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor Agricultural Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
دکتر رسول محمدرضایی

دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Rasoul Mohammad Rezaee

University of Tabriz
Specialist: Agricultural Economics
دکتر حسین مهرابی بشرآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصادکشاورزی
Hossein Mehrabi Basharabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Agricultural Economics
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر سید محمدسعید نوری نایینی

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: توسعه اقتصاد بین الملل
Seyed Mohammad Saeed Nouri Naeeni

Shahid Beheshti University
Specialist: Development of the international economy
مدیرداخلی
دکتر یدالله آذرینفر

موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Yadollah Azarinfar

Specialist: Agricultural Economics
دکتر فرهاد بلادر

رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
Farhad Belador

Specialist: Agricultural Economics and Rural Development
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۳