درباره نشریه
ISSN:
1022-4211
eISSN:
2645-6443
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1372
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
مدیر مسئول:
علی کیانی راد
سردبیر:
دکتر بهاءالدین نجفی
مدیرداخلی:
دکتر یدالله آذرینفر
دورنگار:
021-88892401
سایت اختصاصی:
aead.agri-peri.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه دهم
صندوق پستی:
6586-14155
تلفن:
021-42916000
021-88896775
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/24
مدیر مسئول
علی کیانی راد
دانشیار اقتصادکشاورزی
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
رشته تخصصی: اقتصادکشاورزی
Ali Kianirad
Associate Professor, Agricultural Economics
Specialist: Agricultural Economics
سردبیر
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
اعضای تحریریه
دکتر سعید یزدانی
استاد تمام اقتصاد کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی-دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Saeed Yazdani
Full Professor, agricultural Economics- Department of Agricultural Economics-Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
امید گیلانپور
دانشیار سیاست های کشاورزی و غذا
موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
Omid Gilanpour
Associate Professor, Food and Agriculture Policies
دکتر سید صفدر حسینی
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Seyed Safdar Hosseini
Professor Department of Agricultural Economics and Development,
University of Tehran
Specialist: Agricultural economics
اسماعیل پیش بهار

دکتر محمد بخشوده
استاد ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
Mohammad Bahkshoodeh
Professor Agricultural Extensioon and Education
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محمود دانشور کاخکی
استاد تمام اقتصاد کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mahmoud Daneshvar Kakhki
Full Professor, Agricultural Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصادکشاورزی
Hossein Mehrabi Basharabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Agricultural Economics
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر سید محمدسعید نوری نایینی

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: توسعه اقتصاد بین الملل
Seyed Mohammad Saeed Nouri Naeeni

Shahid Beheshti University
Specialist: Development of the international economy
مدیرداخلی
دکتر یدالله آذرینفر

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Yadollah Azarinfar

Specialist: Agricultural Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۹۴