درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
مهندس محمدرضا جمشیدی
مدیر مسئول:
مهندس محمدرضا جمشیدی
سردبیر:
مهندس محمدرضا جمشیدی
دبیر تحریریه:
مریم حق بیان
بازرگانی و تبلیغات:
مهندس امیرحسین ابره دری
تلفن:
021-66557704
021-66560699
دورنگار:
021-66557704
021-66560699
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، بعد از پل ستارخان ، خیابان توکلی، پلاک 12 ، طبقه همکف، ، کدپستی: 1455834141
صندوق پستی:
137-14455
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66514925
021-66559439
021-66524421
021-66524399
اشتراک:
تلفن:
021-66557704
021-66560699
دورنگار:
021-66501496
پست الکترونیک:
mr.jamshidi11@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۲۴