درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند 1376
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سید محمد رضایی ناظمی
مدیر مسئول:
مرتضی رضایی ناظمی
سردبیر:
شورای نویسندگان
روابط عمومی:
نسرین شیخ الاسلام زاده
سایت اختصاصی:
www.chmag.com
کانال تلگرام:
computerhighway
تاریخ به‌روزآوری: 1396/12/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۲