درباره نشریه
ISSN:
6024-2251
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
مدیر مسئول:
دکتر زین العابدین نجفی
سردبیر:
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی جلالوند
ویراستار فارسی:
زینب صالحی
تلفن:
025-31124424
دورنگار:
025-31124424
سایت اختصاصی:
raj.smc.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار غدیر، بعد از دانشگاه قم، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
صندوق پستی:
646-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/24
مدیر مسئول
دکتر زین العابدین نجفی
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق
Zeinolabedin Najafi
Assistant Professor Shahid Mahallati Higher Education Complex
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Jurisprudence and principles of law
سردبیر
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
استاد
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Eshaq Taheri Sarteshnizi
Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
اعضای تحریریه
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام
Ali Reza Ghaeminia
Associate professor of Islamic thought and culture
Specialist: Philosophy
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor Islamic education
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر حبیب الله طاهری
دانشیار گروه الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول، ، علوم قرآنی، ، الهیات و معارف اسلام
Habiballah Taheri
Associate Professor Department of theology
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles, Quranic Sciences, Theology and Islamic Studies
دکتر حسن معلمی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Hassan Moallemi
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy and theology
دکتر عبدالله حاجی صادقی
دانشیار
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Abdollah HajiSadeqi
Associate Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر احمد شفیعی
استادیار
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahmad Shafiee
Associate Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
ویراستار فارسی
زینب صالحی

Zeynab Salehi

مدیر اجرایی
دکتر مهدی جلالوند
استادیار گروه فلسفه و کلام
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mahdi Jalalvand
Assistant Professor, Philosophy and Theology Department
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۹