درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
دکتر فرخ سیف بهزاد
مدیر مسئول:
دکتر فرخ سیف بهزاد
سردبیر:
منوچهر صیادی
سایت اختصاصی:
www.pezeshkiemrooz.com
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی، فرصت شمالی، شماره 156، طبقه اول
صندوق پستی:
5444-15875
دورنگار:
021-88304547
021-88434849
تلفن:
021-88323809
021-88323810
اشتراک:
تلفن:
021-77413288
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/05