درباره نشریه
ISSN:
1027-1058
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
رضا براتی
سردبیر:
بهروز قهرمانی
بازرگانی و تبلیغات:
زهره ارجح
بازرگانی و تبلیغات:
سحر عدلی
مسئول اشتراک:
فرشته عزیزخانی
تلفن:
021-26100368
دورنگار:
021-26100371
سایت اختصاصی:
www.irisl.net
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، تقاطع شهید لواسانی (فرمانیه) ، برج آسمان، شماره 523، ، کدپستی: 1957617114
صندوق پستی:
1311-19395
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-23844759
تلفن همراه:
09124238451
اشتراک:
پست الکترونیک:
payam-e-darya@irisl.net
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۱۵