درباره نشریه
ISSN:
2538-5569
eISSN:
2645-4610
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر مجید زنجیردار
سردبیر:
دکتر محمد ایزدی خواه
مدیرداخلی:
دکتر فرشید خجسته
ویراستار انگلیسی:
دکتر شهرام افروغه
صفحه آرا:
زهرا مداحی
تلفن:
086-33412318
086-34130761
دورنگار:
086-34130522
086-33412318
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/amfa
نشانی:
اراک، میدان امام خمینی، بلوار امام خمینی، شهرک دانشگاهی امیر کبیر، دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/30
مدیر مسئول
دکتر مجید زنجیردار
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Majid Zanjirdar
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management
سردبیر
دکتر محمد ایزدی خواه
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی: تحقیقات عملیات
Mohammad Izadikhah
Associate Professor, Department of Mathematics, College of Science
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics: Operations Research
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات مدیریت وو توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Alli Asghar Anvary Rostamy
Full Professor, Management & Planning
Tarbiat Modares University
Specialist: Finance
دکتر محمدحسن فطرس
استاد اقتصاذ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hassan Fotros
Professor, Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
Specialist: development economy
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
دکتر میرفیض فلاح شمس
دانشیار مالی ، گروه مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: مدیریت و حسابداری
Mir Feiz Falah Shams
Associate Professor, Finance , Financial Group
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management and Acconting
دکتر حمیدرضا نویدی قاضیانی
استاد ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر/ علوم پایه
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر، نظریه بازی
Hamidreza Navidi
Professor, Applied Math & Computer Sciences
Shahed University
Specialist: Computer Science, Game Theory
دکتر رجبعلی کامیابی گل
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضیات و آمار
Rajab Ali Kamyabigol
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Mathematics and Statistics
دکتر سیروس مرادی
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تئوری نقطه ثابت، بهینه سازی غیرخطی، نابرابری متغیر
Sirous Moradi
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Fixed Point and Mathematics
دکتر بابک اسدی
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Babak Asady
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
Donald Lien
Professor University of Texas
Specialist: Economics, Finance and Statistics
Erdal Karapinar
China Medical University, Taichung, Taiwan
Specialist: Mathematics
دکتر زهرا پورزمانی
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Pourzamani
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
Ravi P Agarwal
Professor Texas A&M University
Specialist: Nonlinear Analysis, Differential and Difference Equations, Fixed Point Theory, General Inequalities
دکتر مجید اسحقی گرجی

Majid Eshaghi Gorji
Professor
Yiqing Chen
Associate Professor Drake University
Specialist: Financial Mathematics, Stochastic Modelling in Finance, Economics
دکتر محمد ایزدی خواه
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی: تحقیقات عملیات
Mohammad Izadikhah
Associate Professor, Department of Mathematics, College of Science
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics: Operations Research
دکتر مجید زنجیردار
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Majid Zanjirdar
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management
دکتر محمود همت فر
دانشیار واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mahmoud Hemmatfar
Associate Professor Borujerd unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management
دکتر رحمت الله محمدی پور
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Rahmatollah Mohammadipour
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Acconting
ویراستار انگلیسی
دکتر شهرام افروغه
واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Shahram Afrougheh
Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English Language
صفحه آرا
زهرا مداحی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Zahra Madahi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Acconting
مدیرداخلی
دکتر فرشید خجسته
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آنالیز ریاضی
Farshid Khojasteh
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mathematical Analysis
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۳