درباره نشریه
ISSN:
7199-1022
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
سازمان مدیریت صنعتی
مدیر مسئول:
ابوالفضل کیانی بختیاری
سردبیر:
دکتر مرتضی عمادزاده
مسئول اشتراک:
زهرا بدلی
صندوق پستی:
949-14395
تلفن:
021-22043005 ، داخلی: 413
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر ، نبش جام جم
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۳۱