درباره نشریه
ISSN:
1827-5151
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی ترابران اندیشه فردا
مدیر مسئول:
پریوا عروج نیا
سردبیر:
پریوا عروج نیا
مدیر روابط عمومی:
غزاله خندان دل
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سید علیرضا سلیانی
بازرگانی و تبلیغات:
عاطفه خداوردی
بازرگانی و تبلیغات:
امیربهرام جاوندی
بازرگانی و تبلیغات:
اعظم بزرگی
مسئول اشتراک:
غزاله خندان دل
تلفن:
021-88925938
021-88925937
021-88925940
021-88900489
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، شماره 492، طبقه سوم، ، کدپستی: 1595813515
صندوق پستی:
1118-15745
اشتراک:
تلفن:
021-88925938
021-88925937
021-88808392
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۶۳