درباره نشریه
ISSN:
2008-5370
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر علی ربیعی
سردبیر:
دکتر علی اسدی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد دشوارپسند
تلفن:
021-22562733
دورنگار:
021-22562733
سایت اختصاصی:
ajcoop.mcls.gov.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، ابتدای اختیاریه جنوبی، کوچه آزاده، پلاک 5
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/14
مدیر مسئول
دکتر علی ربیعی

Ali Rabie

سردبیر
دکتر علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor Agricultural Economics
University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
اعضای تحریریه
دکتر علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor Agricultural Economics
University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
غلامحسین حسینی نیا

Gholamhossein Hosseininia

دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر کامبیز طالبی

رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Kambiz Talebi

Specialist: Industrial Management
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolali lahsaeiZadeh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر علیقلی حیدری

رشته تخصصی: ترویج کشاورزی
Aligholi Heidari

Specialist: Agriculture emitting
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر علی شکوری
دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Ali Shakoori
Associate Professor, Department of Community Planning, Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social planning
ویراستار فارسی
دکتر محمد دشوارپسند
پژوهشگر گروه پژوهشی توسعه کشاورزی و روستایی
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
Mohammad Doshvarpasand
Researcher, -
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۴