درباره نشریه
ISSN:
1735-062x
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1362
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مدیر مسئول:
دکتر محمود صفارزاده
سردبیر:
دکتر محمد شکرچی زاده
مدیر اجرایی:
لاله سعیدی
تلفن:
021-88255942 ، داخلی: 294
دورنگار:
021-88255942 ، داخلی: 294
سایت اختصاصی:
road.bhrc.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل نوری الله، بین شهرک قدس و فرهنگیان، خیابان حکمت، دفتر مجله جاده
صندوق پستی:
1696-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/26
مدیر مسئول
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
سردبیر
دکتر محمد شکرچی زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
Mohammad Shekar Chi Zadeh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
هیات تحریریه
دکتر احمد منصوریان
دانشیار مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
Ahmad Mansoorian
Associate Professor of Road Research, Housing and Urban Development,
دکتر حامد خانی سانیچ
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hamed Khani Sanij
University of Yazd
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدمهدی خبیری
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Mehdi Khabiri
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Civil Engineering
دکتر امیرمسعود رحیمی
دانشیار دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Amir Moasoud Rahimi
Associate Professor, University of Zanjan
Specialist: Civil Engineering
دکتر علی عبدی کردانی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Ali Abdi Kordani
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدرضا احدی
استادیار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی
رشته تخصصی: راه و ترابری
Mohammad Reza Ahadi
Assistant Professor, , Department of Roads, Housing and Urban Planning,
Specialist: Road and Transportation
دکتر علی خدایی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- حمل و نقل
Ali Khodaii
Associate Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Transportation
دکتر حسن زیاری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: راه و ترابری
Hasan Ziari
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Road and transportation
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
دکتر هادی نظرپور
دکتر هادی نظرپور
استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Hadi Nazar Poor
Assistant Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
ویراستارفارسی
لاله سعیدی
Laleh Saeedi
ویراستار انگلیسی
لاله سعیدی
Laleh Saeedi
مدیر اجرایی
لاله سعیدی
Laleh Saeedi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۵