درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1379
مدیر مسئول:
ارازمحمد سارلی
تلفن:
017-32243550
نشانی:
گرگان، خ شهید بهشتی، بهشت 17، چهارراه اول
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/09