درباره نشریه
ISSN:
2008-2827
eISSN:
2538-404X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
مدیر مسئول:
دکتر کبری خزعلی
سردبیر:
دکتر محمدجواد جاوید
دستیار سردبیر:
شهربانو پاپی نژاد
مدیر اجرایی:
شهربانو پاپی نژاد
مسئول اشتراک:
جونوش
تلفن:
021-66468271
021-66468272
021-66468273
021-66468274
021-66468275
دورنگار:
021-66462641
سایت اختصاصی:
www.jwss.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ، کدپستی: 1583917654
صندوق پستی:
618-14185
اشتراک:
تلفن:
021-66468271
021-66468272
021-66468273
021-66468274
021-66468275
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/13
مدیر مسئول
دکتر کبری خزعلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kobra Khazali
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دستیار سردبیر
شهربانو پاپی نژاد

رشته تخصصی: جامعه شناسی
Shahr Banou Papinejad

Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر سوسن آل رسول
استاد تمام علوم قرآن و عرفان اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، علوم قرآن
Sousan Alerasoul
Full Professor, Quranic studies and Islamic mysticism
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد تمام فقه و حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Ali Akbar Ezadifard
Full Professor, Jurisprudence and Law
University of Mazandaran
دکتر اسماعیل بلالی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Esmaeel Balali
Associate Professor Social Sciences Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology
دکتر فریبا حاجی علی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Fariba Hajiali
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد علوم قرآن و حدیث٬دانشکده الهیات
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor, Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology , Alzahra University, Tehran, Iran
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدتقی کرمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Mohammad Taghi Karami Ghahi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: women Studies
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد مجتمع آموزش عالی قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor, Qom
University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Department of Women s Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر شهلا باقری میاب
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Shahla Bagheri Miyab
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Sociology
دکتر احمد حاجی ده آبادی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ahmad Hajidehabadi
Full Professor, Criminal Law and Criminology
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
مدیر اجرایی
شهربانو پاپی نژاد

رشته تخصصی: جامعه شناسی
Shahr Banou Papinejad

Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۸