درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
خرداد ماه 1337
صاحب امتیاز:
موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
مدیر مسئول:
فرج الله فرج اللهی
مسئول اشتراک:
فرج الله فرج اللهی
تلفن:
025-37742384
دورنگار:
025-37742384
نشانی:
قم، خیابان آیت الله نجفی، دفتر مرکزی
صندوق پستی:
441-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۸۳