درباره نشریه
ISSN:
1022-7180
eISSN:
2645-3797
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1369
صاحب امتیاز:
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیر مسئول:
محمد آقاسی
سردبیر:
محمدمهدی فرقانی
مدیر اجرایی:
پریسا عباداللهی
ویراستار فارسی:
فاطمه قندهاری
مسئول اشتراک:
نصرت الله فرجی
تلفن:
021-88733772
دورنگار:
021-88733772
سایت اختصاصی:
qjmn.farhang.gov.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، شماره 11، طبقه دوم
صندوق پستی:
6533-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88733772
دورنگار:
021-88733772
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/09
مدیر مسئول
محمد آقاسی
دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، افکارعمومی، سیاست گذاری فرهنگی
Mohammad Aghasi
Phd Student, Department of Sociology, Faculty of Literature and Human Sciences
Kharazmi University
Specialist: Sociology, public opinion, cultural policy
سردبیر
محمدمهدی فرقانی
محمدمهدی فرقانی

اعضای تحریریه
دکتر ناصر باهنر
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Nasser Bahonar
Professor, culture & communication
Specialist: Islamic Education and Culture and Communication
دکتر نعیم بدیعی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Naeem Badiee
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر سید محمد مهدی زاده طالشی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Seyyed Mohammad Mehdizadeh Taleshi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
دکتر محمد سلطانی فر
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات
Mohammad Soltanifar
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: social relations, Communication Sciences
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر سید وحید عقیلی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Seyyed Vahid Aghili
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Social Communication Sciences
دکتر محمد مهدی فرقانی
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم ارتباطات روزنامه نگاری
Mohmmad Mehdi Forghani
Associate Professor, Faculty of Comunication Siences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations, Communication Sciences, Journal of Communication Sciences
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر یحیی کمالی پور
استاد گروه ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه پوردو
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor
Specialist: connections, communication and art
ویراستار فارسی
فاطمه قندهاری

رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Fatemeh Ghandhari

Specialist: social Sciences
مدیر اجرایی
پریسا عباداللهی

رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Parisa Ebadollahi

Specialist: Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۱۰