درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر 1376
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
اصغر ندیری
مدیرداخلی:
الهام فراستی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
طراح و گرافیست:
ایمان اوجیان
تلفن:
021-88839178
021-88831161-9 ، داخلی: 429
دورنگار:
021-88839178
021-88831161-9 ، داخلی: 429
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی ، پلاک 266
تلفن گویا:
88301482
صندوق پستی:
3331-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88839178
021-88831161-9 ، داخلی: 429
دورنگار:
021-88839178
021-88831161-9 ، داخلی: 429
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۲۶