درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فیاضی
سردبیر:
سعیده باقری
سردبیر:
حجت الاسلام محمدرضا حشمتی
مدیرداخلی:
شهلا فهیمی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88490232
دورنگار:
021-88301478
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899520
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88490232
دورنگار:
021-88490232
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۲۱