درباره نشریه
ISSN:
1021-7630
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر 1370
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس علی اکبر سعیدی کیا
مدیر مسئول:
مهندس علی اکبر سعیدی کیا
سردبیر:
مهندس علی اکبر سعیدی کیا
مدیر اجرایی:
عبادالله کاظمی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
عبادالله کاظمی
تلفن:
021-44165162-3
دورنگار:
021-44165162-3
نشانی:
تهران، فردوس غرب، بهار شمالی، منوچهری غربی، کوچه نگین، شماره 1
صندوق پستی:
196-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1394/04/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۶