درباره نشریه
ISSN:
2008-2088
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
امرداد 1369
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
علیرضا محمدی فر
مدیر مسئول:
علیرضا محمدی فر
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
اکرم محمدی فر
تلفن:
021-88434169
سایت اختصاصی:
www.rizpardazandeh.com
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی، نیکان، پلاک 23
تلفن همراه:
09125495546
صندوق پستی:
6591-15875
دورنگار:
021-88421170
اشتراک:
تلفن:
021-88434169
دورنگار:
021-88434169
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/31
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۸