درباره نشریه
ISSN:
1024-2260
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
وزارت جهاد کشاورزی
سردبیر:
دکتر سیدجواد حسینی کوهی خیلی
مدیر اجرایی:
فلورا نیکخو
مدیرداخلی:
عباس سمیعی
تلفن:
021-66412528
021-66411848 ، داخلی: 313
سایت اختصاصی:
www.pr.maj.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 12، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، طبقه سوم
تاریخ به‌روزآوری: 1392/09/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۰