درباره نشریه
ISSN:
2588-3860
eISSN:
2588-3879
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1369
صاحب امتیاز:
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مدیری
سردبیر:
دکتر مهدی مدیری
مدیرداخلی:
دکتر اشرف عظیم زاده ایرانی
تلفن:
021-88400111-14
سایت اختصاصی:
www.sepehr.org
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان معلم، مجله اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
صندوق پستی:
3358-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/30
مدیر مسئول
دکتر مهدی مدیری
استاد برنامه ریزی شهری پایدار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mahdi Modiri
Professor, Urban Planning
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Urban Planning
سردبیر
دکتر مهدی مدیری
استاد برنامه ریزی شهری پایدار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mahdi Modiri
Professor, Urban Planning
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا آزموده اردلان
استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Alireza Azmoodeh Ardalan
Professor, School of Surveying and Geospatial Engineering
University of Tehran
Specialist: Surveying Eng.
دکتر محمدحسین باقری افشردی
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Hossein Bagheri Afshordi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر غلامعلی رشید
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Gholam Ali Rashid
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
دکتر رحیم سرور
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر بهمن کارگر
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Bahman Kargar
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Geography And Urban Planning
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر مجتبی یمانی
استاد تمام ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Full Professor, Geomorphology, Department of Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
مدیرداخلی
دکتر اشرف عظیم زاده ایرانی
دانش آموخته دکتری جغرفیا و برنامه ریزی شهری، پردیس البرز
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ashraf Azimzadeh Irany
.Ph.D, Geography and Urban Planning, Alborz campus
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰۳