درباره نشریه
ISSN:
9854-1021
دوره انتشار:
دوهفته نامه (چاپی)
شروع انتشار:
1358
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت انتشارات سروش
مدیر مسئول:
اکبر حبیب اللهی
سردبیر:
مرتضی بیات
سردبیر:
ابراهیم شکوری
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
مهدی جهانشهاهی
ویراستار فارسی:
الهام منوچهری نسب
تلفن:
021-88300770
021-88300002
دورنگار:
021-88300770
021-88300002
نشانی:
تهران، تقاطع خیابان استاد مطهری و خیابان شهید مفتح، ساختمان سروش
سامانه پیام کوتاه:
30005356
صندوق پستی:
6136-15598
سایت اختصاصی:
soroushmag.ir
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88310608
اشتراک:
تلفن:
021-88300770
021-88300002
دورنگار:
021-88310608
پست الکترونیک:
aflatoon.khonyagar@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۰