درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
زهره عطایی آشتیانی
سردبیر:
زهره زرشناس
مدیر اجرایی:
آنیتا کمالی ها
سایت اختصاصی:
asianculture-artstudies.ihcs.ac.ir
تلفن:
021-88066053
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، جنب مجتمع ASP، پلاک 4، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، کدپستی: 1437774681
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/10
مدیر مسئول
زهره عطایی آشتیانی

Zohreh Ataei Ashtiani

سردبیر
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ایرن شناسی ، زبان و ادبیات سغدی، زبان و ادبیات اوستایی، زبان و ادبیات مانوی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Iranian Studies, Sogdian Language & literature, Avestan Language & literature, Manichean Middle persian & Parthian Language & literature
اعضای تحریریه
دکتر سجاد آیدنلو
استاد واحد ارومیه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sajjad Aydenloo
Associate Professor Urmia unit
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، زبانشناسی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Abolghasem Esmaeilpour Motlagh
Professor, Linguistics
Shahid Beheshti University
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر نعمت الله ایران زاده
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Nematollah Iranzadeh

Semnan University
دکتر حمید تنکابنی
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hamid Tonkaboni
Associate Professor
Specialist: Sociology
دکتر محمد عارف
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: انسان شناسی هنر
Safar Abdollah
Professor
Fujii Morio
professor دانشگاه مطالعات خارجي توکيو
Richard Foltz
Harvard university
Specialist: History and Middle Eastern studies
Carlo Giovanni Cereti
professor
Specialist: Religions and Historical Linguistics
Aram Simonyan
Aram Simonyan
professor
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ایرن شناسی ، زبان و ادبیات سغدی، زبان و ادبیات اوستایی، زبان و ادبیات مانوی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Iranian Studies, Sogdian Language & literature, Avestan Language & literature, Manichean Middle persian & Parthian Language & literature
دکتر نیره دلیر
دانشیار تاریخ پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Nayere Dalir
Associate Professor, Institute from Humanities and Cutural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
دکتر زهرا حیاتی

Zahra Hayati

مدیر اجرایی
آنیتا کمالی ها

رشته تخصصی: علوم اجتماعی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۸