درباره نشریه
ISSN:
7167-1028
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1363
وضعیت انتشار:
تفکیک شده
این مجله از سال 89 به سه مجله مهندسی مکانیک شریف، مهندسی عمران شریف، مهندسی صنایع و مدیریت شریف تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر صالحی
سردبیر:
دکتر ابوالحسن وفائی
مدیر اجرایی:
پریسل مروتی
مدیرداخلی:
دکتر پوران خیرمندی
روابط عمومی:
محمدرضا یوسف خان
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
محمدرضا یوسف خان
تلفن:
021-66005419
021-66164093
دورنگار:
021-66005419
021-66164093
صندوق پستی:
8639-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/12

این مجله از سال 89 به سه مجله مهندسی مکانیک شریف، مهندسی عمران شریف ، مهندسی صنایع و مدیریت شریف تفکیک شده است.

مدیر مسئول
علی اکبر صالحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
ابوالحسن وفائی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه
Abolhasan Vafai
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Structure
مدیر اجرایی
پریسل مروتی
پریسل مروتی
مدیرداخلی
پوران خیرمندی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Pouran kheyr Mandi
Sharif University of Technology
Specialist: Social Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۲