درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1300
صاحب امتیاز:
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
مدیر مسئول:
شاهین تقی خانی
جانشین مدیر مسئول:
مجتبی نوری
سردبیر:
مهرداد نصرتی
صفحه آرا:
محمدناصر بیاتی
مسئول اشتراک:
معاد ملکی
تلفن:
021-88441086
دورنگار:
021-88441086
سایت اختصاصی:
www.aja.ir
سامانه پیام کوتاه:
100005943
صندوق پستی:
3376-16765
اشتراک:
تلفن:
021-88441086
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲۱