درباره نشریه
ISSN:
1683-870X
eISSN:
2645-5900
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
سردبیر:
دکتر حمید ندیمی
مدیرداخلی:
دکتر مرجان سادات نعمتی مهر
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید حسین معینی
کارشناس اجرایی:
مژگان رستمی فروزنده
طراح و گرافیست:
سید پارسا بهشتی شیرازی
تلفن:
021-29903133
021-29902728
021-29902843
سایت اختصاصی:
soffeh.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی
صندوق پستی:
346-19835
دورنگار:
021-22431642
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30

صفه به بررسی گذشته و حال معماری و شهرساز ایران و جهان، مبانی نظری و رویدادهای مربوط به حوزه شهرسازی می پردزاد.

سردبیر
دکتر حمید ندیمی
استاد گروه معماری. دانشکدۀ معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Nadimi
Professor, Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
دکتر محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Faizi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
دکتر شهرام پوردیهیمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Shahram Pour Deyhimi
Professor School of Architecture and Urban Development
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture and Urbanism
دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
Akbar Hajebrahim Zargar
Professor دانشکده معماري و شهرسازي
Shahid Beheshti University
دکتر عیسی حجت
استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Isa Hojjat
Professor Faculty of Architecture of the College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر سیمین داوودی
دکتر سیمین داوودی
استاد
Simin Davoodi
Professor
دکتر محمود رازجویان
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Mahmood Razjooyan
Professor School of Architecture and Urban Planning
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر کوروش گلکار
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شهرسازی
Koorosh Golkar
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban
دکتر علی مدنی پور
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Ali Madani Pour
Professor urban planning،university of new castle،u.k
Specialist: Architecture and Urbanism
دکتر اصغر محمدمرادی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Asghar Mohammad Moradi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
دکتر حمید ندیمی
استاد گروه معماری. دانشکدۀ معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Nadimi
Professor, Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor School of Urbanism and Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
ویراستار انگلیسی
دکتر سید حسین معینی
استادیار معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Seyed Hossein Moeini
Assistant Professor, Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
مدیرداخلی
دکتر مرجان سادات نعمتی مهر
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای
Marjan Sadat Nemati Mehr

Shahid Beheshti University
کارشناس اجرایی
مژگان رستمی فروزنده
مژگان رستمی فروزنده

Mojgan rpstami Foroozandeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۹