درباره نشریه
ISSN:
1683-870X
eISSN:
2645-5900
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
سردبیر:
دکتر حمید ندیمی
مدیرداخلی:
دکتر مرجان سادات نعمتی مهر
کارشناس اجرایی:
مژگان رستمی فروزنده
طراح و گرافیست:
سیدپارسا بهشتی شیرازی
تلفن:
021-29903133
021-29902728
021-29902843
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/sofeh
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی
صندوق پستی:
346-19835
دورنگار:
021-22431642
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/28

صفه به بررسی گذشته و حال معماری و شهرساز ایران و جهان، مبانی نظری و رویدادهای مربوط به حوزه شهرسازی می پردزاد.

مدیر مسئول
دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
Akbar Hajebrahim Zargar
Professor, دانشکده معماري و شهرسازي, Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر حمید ندیمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Nadimi
Professor, School of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
هیات تحریریه
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر شهرام پوردیهیمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Shahram Pour Deyhimi
Professor, School of Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture and Urbanism
دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
Akbar Hajebrahim Zargar
Professor, دانشکده معماري و شهرسازي, Shahid Beheshti University
دکتر سیدمحسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor, Faculty of Urban Development, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Urban
دکتر عیسی حجت
استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Isa Hojjat
Professor, Faculty of Architecture of the College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر سیمین داوودی
دکتر سیمین داوودی
استاد
Simin Davoodi
Professor,
دکتر محمود رازجویان
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Mahmood Razjooyan
Professor, School of Architecture and Urban Planning, University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر کوروش گلکار
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شهرسازی
Koorosh Golkar
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
Specialist: Urban
دکتر علی مدنی پور
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Ali Madani pour
Professor, urban planning،university of new castle،u.k,
Specialist: Architecture and Urbanism
دکتر اصغر محمدمرادی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
Asghar Mohammad Moradi
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology
دکتر حمید ندیمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Nadimi
Professor, School of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor, School of Urbanism and Architecture, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
ویراستارفارسی
شهاب قیومی بیدهندی
شهاب قیومی بیدهندی
Shahab Ghayoomi Bid Hendi
ویراستار انگلیسی
دکتر سیدحسین معینی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Hosein Moeini
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
مدیرداخلی
دکتر مرجان سادات نعمتی مهر
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای
Marjan Sadat Nemati Mehr
Shahid Beheshti University
کارشناس اجرایی
مژگان رستمی فروزنده
مژگان رستمی فروزنده
Mojgan rpstami Foroozandeh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۱