درباره نشریه
ISSN:
1735-0557
eISSN:
2645-5773
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1377
صاحب امتیاز:
دانشگاه باقرالعلوم
مدیر مسئول:
دکتر شمس الله مریجی
سردبیر:
دکتر احمد واعظی
ویراستار فارسی:
محمدحسین طاهری
تلفن:
025-32136635
سایت اختصاصی:
psq.bou.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام ،دفتر فصلنامه علوم سیاسی
صندوق پستی:
787-37185
اشتراک:
تلفن:
025-32136635
دورنگار:
025-32136635
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/13
مدیر مسئول
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
سردبیر
دکتر احمد واعظی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر نصرالله آقاجانی
استادیار گروه اجتماعی/دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Nasrullah Aqajani
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: social Sciences
دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فقه سیاسی
Seyed Sajjad Izedehi
Associate Professor
Specialist: political science, Political Jurisprudence
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
ویراستار فارسی
محمدحسین طاهری
محمدحسین طاهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸۱