درباره نشریه
ISSN:
1016-3255
eISSN:
2008-0883
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1367
:
مهندس هاجر جمشیدی
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین بهشتی
سردبیر:
دکتر علیرضا مهدویان
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا مهدویان
ویراستار فارسی:
مهندس سلوی فرهنگ زاده
ویراستار فارسی:
مهندس هاجر جمشیدی
مسئول اشتراک:
مهندس هاجر جمشیدی
با همکاری:
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
تلفن:
021-48662058
021-44787051
سایت اختصاصی:
jips.ippi.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه تهران- کرج، خروجی 15، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
صندوق پستی:
112-14975
تاریخ به‌روزآوری: 1399/09/28

 مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، مجله ­ای علمی پژوهشی است که دوماهانه یعنی شش شماره در سال توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران منتشر می­ شود. در این نشریه، مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم و مهندسی پلیمر همچون شیمی فیزیک پلیمرها، سنتز، شناسایی، خواص مهندسی، رئولوژی، چسب‌ها، لاستیک‌ها، کامپوزیت‌ها، اسفنج‌ها و سایر کاربردهای پلیمرها پس از داوری توسط متخصصان این رشته و در صورت تایید از نظر کیفیت ارائه، نوآوری، روشنی مطالب و تناسب آن با اهداف مجله به‌ چاپ می‌رسد.

مدیر مسئول
دکتر محمدحسین بهشتی
استاد تمام گروه پژوهشی کامپوزیت
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر، کامپوزیتهای پلیمری
Mohammad Hosain Beheshty
Full Professor, Depatment of Polymer Composites
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: Polymer Engineering, Polymer Composites
سردبیر
دکتر علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: شيمي پليمر
اعضای تحریریه
دکتر فرامرز افشار طارمی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پوشش پلیمری
Faramarz Afshar Taromi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Coatings Engineering
دکتر مهدی باریکانی
استاد گروه پلی اورتان و مواد پیشرفته
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: پلیمر
Mehdi Barikani
Professor, Depatment of Polyurethane and Advanced Materials
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: polymer
دکتر سید حسن جعفری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی پلیمر
Seyed Hassan Jafari
Professor
University of Tehran
Specialist: Polymer Science and Engineering
دکتر محمد حقیقت کیش
استاد دانشکده مهندسی نساجی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Haghighat Kish
Professor, Amirkabir University of Technology
Amirkabir University of Technology
Specialist: textile engineering, fibers and polymers
دکتر اعظم رحیمی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی
Azam Rahimi
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: chemistry
دکتر مهدی رفیع زاده
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر
Mehdi Rafi Zadeh
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: chemical engineering, Polymer engineering
دکتر میر حمیدرضا قریشی
استاد پژوهشکده فرآیند, گروه لاستیک
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mir Hamid Reza Ghoreishy
Professor, Processing Department, Rubber Group
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: chemical engineering
دکتر مهرداد کوکبی
استاد گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehrdad Kokabi
Professor, Polymer Engineering Department, Faculty of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر شهرام مهدی پور عطایی
دکتر شهرام مهدی پور عطایی
استاد
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: الی-پلیمر شیمی، شیمی پلیمر
Shaharam Mehdi Pour
Professor
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: Organic-Plymer Chemistry
دکتر ناصر محمدی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Naser Mohammadi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر حمید میرزاده
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Hamid Mir Zadeh
Professor Departments of Polymer and Biomedical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
President of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
ویراستار فارسی
مهندس سلوی فرهنگ زاده
کارشناس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Salwa Farhang Zadeh
Expert Iranian Institute of Polymer and Petrochemicals
Specialist: chemical engineering
مهندس هاجر جمشیدی
مهندس هاجر جمشیدی
مربی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی
Hajar Jamshidi
Instructor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: chemistry
مدیر اجرایی
دکتر علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: شيمي پليمر
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۴