درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
مهر 1374
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
مدیر مسئول:
سیدعلیرضا حسینی
تلفن:
031-2334039
دورنگار:
031-2334039
نشانی:
اصفهان، خیابان آیت ا… کاشانی، بنیاد فرهنگی امیر قلی امینی ، دفتر فصلنامه فرهنگ اصفهان
تاریخ به‌روزآوری: 1388/02/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳