درباره نشریه
ISSN:
1023-7410
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
فروردین ماه 1369
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پرویز صمدی مقدم
مدیر مسئول:
پرویز صمدی مقدم
سردبیر:
پرویز صمدی مقدم
ویراستار فارسی:
افسانه تهرانی
تلفن:
021-88437919
دورنگار:
021-88437919
نشانی:
تهران، خیابان سعدی شمالی، ابتدای کوشک، بن بست صفا، پلاک 2، طبقه دوم
صندوق پستی:
147-11495
تاریخ به‌روزآوری: 1394/07/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۰