درباره نشریه
ISSN:
1561-4174
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی علوم شناختی
مدیر مسئول:
دکتر محسن میرمحمدصادقی
سردبیر:
دکتر عباس حق پرست
مدیر اجرایی:
سعید یزدی راوندی
مدیرداخلی:
سیده فرانک مخلصی
تلفن:
021-76291130 ، داخلی: 7
دورنگار:
021-76291140
سایت اختصاصی:
www.icssjournal.ir
نشانی:
تهران، فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار پژوهشکده علوم شناختی، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 1658344575
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/05
مدیر مسئول
دکتر محسن میرمحمدصادقی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mohsen Mir Mohammad Sadeghi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
سردبیر
دکتر عباس حق پرست

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abbas Haghparast

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مجید صادقی
دکتر مجید صادقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشک
Majid Sadeghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر حسین کاویانی
استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Kaviani
full Profesor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر جواد حاتمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناس
Javad Hatami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychologist
دکتر رضا زمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Zamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر سید وحید شریعت
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشک
Seyed Vahid Shariat
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر امیر شعبانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روان پزشک
Amir Shaabani
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر شهین نعمت زاده
استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشکده علوم شناختی دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناس، زبانشناسی
Shahin Nemat Zadeh
Assistant Professor of Persian Language and Literature and Research Institute of Cognitive Sciences
University of Tehran
Specialist: Linguist
دکتر علی یونسی
استادیار دانشکده فن آوری های نوین پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص علوم اعصاب
Ali Yoonesi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience Specialist
ویراستارفارسی
سیده فرانک مخلصی
سیده فرانک مخلصی

شهین علوی
شهین علوی

ویراستار انگلیسی
منصوره حکمی
منصوره حکمی

مدیر اجرایی
سعید یزدی راوندی
سعید یزدی راوندی

مدیرداخلی
سیده فرانک مخلصی
سیده فرانک مخلصی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۰