درباره نشریه
ISSN:
1561-4174
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی علوم شناختی
مدیر مسئول:
دکتر محسن میرمحمدصادقی
سردبیر:
دکتر عباس حق پرست
مدیر اجرایی:
دکتر سعید یزدی راوندی
ویراستار انگلیسی:
ناصر وظیفه شناس
کارشناس:
سیده فرانک مخلصی
تلفن:
021-76291130 ، داخلی: 7
دورنگار:
021-76291140
سایت اختصاصی:
www.icssjournal.ir
نشانی:
تهران، فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار پژوهشکده علوم شناختی، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 1658344575
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/05
مدیر مسئول
دکتر محسن میرمحمدصادقی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mohsen Mir Mohammad Sadeghi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
سردبیر
دکتر عباس حق پرست

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abbas Haghparast

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مهدی تهرانی دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehdi Tehrani Doost
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
پریسا حسنین

Parisa Hasanein

دکتر عباس حق پرست

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abbas Haghparast

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر امیرحسین رضوانی
دکتر امیرحسین رضوانی

دکتر وحید شیبانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Vahid Sheybani

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر علی قلعه ایها
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Psychiatry
Ali Ghaleiha
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر علی مطیع نصرآبادی

Ali Motie Nasrabadi

دکتر مریم نوروزیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Maryam Noroozian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurologist
دکتر محمود کیایی
دکتر محمود کیایی

دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حسین کاویانی
استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Kaviani
full Profesor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر جواد حاتمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناس
Javad Hatami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychologist
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
ویراستار انگلیسی
ناصر وظیفه شناس
ناصر وظیفه شناس

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Naser Vazifehshenas
Deputy Director, Scientific Resources Management, Central Library and Archives
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر سعید یزدی راوندی
دکتر سعید یزدی راوندی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Saeid Yazdi Ravandi
Behavioral Disorders and Substance Abuse Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
کارشناس
سیده فرانک مخلصی
سیده فرانک مخلصی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۶۷