درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
اسفند ماه 1374
صاحب امتیاز:
جامعه قالبسازان ایران
مدیر مسئول:
فرامرز گودرزی
سردبیر:
مهدی ساروقی
روابط عمومی:
ابوالفضل خداداد
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
شعب حسنی
مسئول اشتراک:
شهروز زعفر
تلفن:
021-77523855
021-77649575
دورنگار:
021-77523855
021-77649575
سایت اختصاصی:
www.istma.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، پل چوبی، خیابان حقوقی، پلاک 25
تلفن همراه:
09372480769
صندوق پستی:
3538-15815
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-77523855
021-77636197
اشتراک:
تلفن:
021-77523855
021-77649575
پست الکترونیک:
a.khodadad68@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/11
این نشریه عمدتا در مورد ساخت و تولید نوآوری ها و تکنیک های پیشرفته در این زمینه اطلاع رسانی می کند.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۱