درباره نشریه
ISSN:
1027-104X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1374
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر حسن صالحی مقدم
مدیر مسئول:
دکتر حسن صالحی مقدم
سردبیر:
شورای نویسندگان
مسئول اشتراک:
ایران جوادپور
تلفن:
021-22712816
021-22745354
دورنگار:
021-22712816
021-22745354
صندوق پستی:
938-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۰