درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
دکتر هادی صادقی
سردبیر:
رسول رضوی
مدیر اجرایی:
حسین صادقی فرد
ویراستار فارسی:
حسین صادقی فرد
تلفن:
025-37176146
دورنگار:
025-37176146
سایت اختصاصی:
www.ksem.ir
نشانی:
قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید نظری ثابت، خیابان شهید حسین نژاد، بعد از شهرک جهاد، دانشگاه قرآن و حدیث
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/04
مدیر مسئول
دکتر هادی صادقی
استاد تمام اخلاق
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Full Professor, ethics
University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
سردبیر
رسول رضوی

اعضای تحریریه
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر سید محمدکاظم طباطبایی
استادیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Seyed Mohammad Kazem Tabatabaee
Assistant Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Quran and Hadith
دکتر عباس پسندیده
استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده علوم و معارف اسلامی
دانشگاه قرآن و حدیث
Abbas Pasandideh
Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Islamic Sciences and Education
University of Quran and Hadith
دکتر عبدالهادی مسعودی
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، تفسیر
Abdolhadi Masoudi
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Interpretation
دکتر هادی حجت
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hadi Hojjat
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر موسی ملایری
دانشیار گروه فلسفه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فلسغه ، کلام اسلامی
Moosa Malayeri
Associate Professor, Department of Philosophy
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر شادی نفیسی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Shadi Nafisi
Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith
ویراستار فارسی
حسین صادقی فرد
حسین صادقی فرد

مدیر اجرایی
حسین صادقی فرد
حسین صادقی فرد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۳