درباره نشریه
ISSN:
1560-7186
eISSN:
2008-7578
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر ماه 1375
صاحب امتیاز:
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین میرمجلسی
سردبیر:
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
مدیرداخلی:
دکتر اسماعیل انصاری
ویراستار فارسی:
دکتر اسماعیل انصاری
مسئول اشتراک:
مائده پناهی
تلفن:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
دورنگار:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
سایت اختصاصی:
www.govaresh.org
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، خیابان هفتم، بن بست یکم، پلاک 37، ، کدپستی: 1439667661
صندوق پستی:
163-14395
اشتراک:
تلفن:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
دورنگار:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/26
مدیر مسئول
دکتر سید حسین میرمجلسی
دکتر سید حسین میرمجلسی

سردبیر
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani

Specialist: Gastroenterology
اعضای تحریریه
دکتر شاهین مرآت

Shahin Merat

دکتر مهدی محمدنژاد
دکتر مهدی محمدنژاد

Mehdi Mohammad Nejad

دکتر فرهاد زمانی

Farhad Zamani

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Javad Ehsani Ardakani
professor Gastroenterology and Liver diseases Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمد باقری

Mohammad Bagheri

دکتر حسن طاهری

Hassan Taheri

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani

Specialist: Gastroenterology
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر صادق مسرت مشهدی
دکتر صادق مسرت مشهدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش
Sadegh Massarrat Mashahadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر رحیم آقازاده
مرکز تحقیقات معده و دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Rahim Aghazadeh
Gastroenterology and Liver Diseases Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر صدیف درویش مقدم
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: داخلی- گوارش، گوارش و کبد بالغین
Sodeif Darvish Moghaddam
Professor, Department of Internal Medicine, Gastroenterology and Hepatology Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Internal - Gastrointestinal, Gastrointestinal and adult liver
دکتر سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی
دانشیار مرکز تحقیقات دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Seyed Mohammad Hassan Emami Najafi Dehkordi
Associate Professor Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Garteroentrology
دکتر سید جلال هاشمی
دکتر سید جلال هاشمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Jalal Hashemi
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر فریبرز منصورقناعی
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: گوارش
Fariborz Mansour Ghanaie
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Digestion
دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده
دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده

Abolraheim Masjedi Zadeh

دکتر جواد میکاییلی
دکتر جواد میکاییلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Javad Mikaeili
Digestive Disease Research Center, Shariati Hospital,
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین صومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Mohammad Hossein Somii

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Digestive and liver
ویراستار فارسی
دکتر اسماعیل انصاری
دکتر اسماعیل انصاری

Esmaeil Ansari

مدیرداخلی
دکتر اسماعیل انصاری
دکتر اسماعیل انصاری

Esmaeil Ansari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۹