درباره نشریه
ISSN:
2008-756x
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
مهر ماه 1375
صاحب امتیاز:
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیدحسین میرمجلسی
سردبیر:
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدمهدی میرناصری
ویراستار علمی:
دکتر اکرم پورشمس
مسئول اشتراک:
مائده پناهی
تلفن:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
دورنگار:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
سایت اختصاصی:
www.govaresh.org
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، خیابان هفتم، بن بست یکم، پلاک 37، ، کدپستی: 1439667661
صندوق پستی:
163-14395
اشتراک:
تلفن:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
دورنگار:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/23
مدیر مسئول
دکتر سیدحسین میرمجلسی
دکتر سیدحسین میرمجلسی
ویراستار علمی
دکتر اکرم پورشمس
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Akram Pour Shams
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
سردبیر
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
استاد گروه گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دستگاه گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
هیات تحریریه
دکتر شاهین مرآت
Shahin Merat
دکتر مهدی محمدنژاد
دکتر مهدی محمدنژاد
Mehdi Mohammad Nejad
دکتر فرهاد زمانی
Farhad Zamani
دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Javad Ehsani Ardakani
Gastroenterology and Liver diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمد باقری
Mohammad Bagheri
دکتر حسن طاهری
Hassan Taheri
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
استاد گروه گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دستگاه گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor, Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر صادق مسرت مشهدی
دکتر صادق مسرت مشهدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش
Sadegh Massarrat Mashahadi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر رحیم آقازاده
مرکز تحقیقات معده و دستگاه گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Rahim Aghazadeh
Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر صدیف درویش مقدم
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: داخلی- گوارش، گوارش و کبد بالغین
Sodeif Darvish moghaddam
Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Internal - Gastrointestinal, Gastrointestinal and adult liver
دکتر سیدمحمدحسن امامی نجفی دهکردی
دانشیار مرکز تحقیقات دستگاه گوارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Seyed Mohammad Hassan Emami Najafi Dehkordi
Associate Professor, Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Garteroentrology
دکتر سیدجلال هاشمی
دکتر سیدجلال هاشمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Jalal Hashemi
Associate Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر فریبرز منصورقناعی
استاد داخلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: گوارش
Fariborz Mansour Ghanaie
Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Digestion
دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده
دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده
Abolraheim Masjedi Zadeh
دکتر جواد میکائیلی
دکتر جواد میکائیلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Javad Mikaeili
Digestive Disease Research Center, Shariati Hospital,, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین صومی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Mohammad Hossein Somii
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Digestive and liver
ویراستارفارسی
دکتر اسماعیل انصاری
دکتر اسماعیل انصاری
Esmaeil Ansari
مدیر اجرایی
دکتر محمدمهدی میرناصری
رشته تخصصی: متخصص گوارش و کبد
Mohammad Mehdi Mirnaseri
Specialist: Gastroenterologist and liver
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۴