درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1370
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
بنا به درخواست مدیر نشریه از شماره 54 به بعد در این سایت مرجع نمایه نمی گردد.
صاحب امتیاز:
دکتر علی خزاعی فرید
مدیر مسئول:
دکتر علی خزاعی فرید
سردبیر:
دکتر علی خزاعی فرید
مدیر اجرایی:
نوشین خلیلی
روابط عمومی:
دکتر مسعود خوش سلیقه
سایت اختصاصی:
www.motarjemjournal.ir
تلفن همراه:
09151228246
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۳۱