درباره نشریه
ISSN:
1023-7445
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
تابستان 1370
صاحب امتیاز:
انجمن مدیریت ایران
مدیر مسئول:
مهندس پرویز بیات
سردبیر:
حمید مستخدمین حسینی
مدیر اجرایی:
ملیحه کیا
مدیر هنری:
امیرعلی آقایاری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
زهرا دربندسری
تلفن:
021-88824886
021-88827878
021-88309413
دورنگار:
021-88835278
سایت اختصاصی:
www.iranmanagement.org
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹۳