درباره نشریه
ISSN:
1735-0719
eISSN:
2252-0074
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1349
صاحب امتیاز:
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مدیر مسئول:
دکتر محمد نهاوندیان
سردبیر:
دکتر فرج اله رهنورد
مدیر اجرایی:
میترا اولیایی
تلفن:
021-26116904
سایت اختصاصی:
www.jmdp.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران) ، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، شماره 6
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر محمد نهاوندیان
دکتر محمد نهاوندیان

سردبیر
دکتر فرج اله رهنورد
استاد گروه آموزشی مدیریت دولتی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Farajollah Rahnavard
Professor, Public Administration Department
اعضای تحریریه
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر فرج اله رهنورد
استاد گروه آموزشی مدیریت دولتی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Farajollah Rahnavard
Professor, Public Administration Department
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر عباس منوریان
استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Monavvarian
Professor, Department of Public Administration, School of Management,
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر عبدالحمید شمس
دانشیار مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گروه مدیریت
Abdolhamid Shams
Associate Professor of Management Institute of Higher Education and Research Management and Planning management Group
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر حبیب الله طاهرپور کلانتری
استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گروه مدیریت
Habibollah Taherpour Kalantari
Assistant Professor of Higher Education and Research Institute of Management and Planning management Group
دکتر محمد صائبی
دکتر محمد صائبی
استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Mohammad Saebi
Assistant Professor of Higher Education and Research Institute of Management and Planning
مدیر اجرایی
میترا اولیایی

Mitra Olyaei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۷