درباره نشریه
ISSN:
1735-0719
eISSN:
2252-0074
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1349
صاحب امتیاز:
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مدیر مسئول:
دکتر مسعود نیلی
سردبیر:
دکتر فرج الله رهنوردآهن
مدیر اجرایی:
میترا اولیایی
تلفن:
021-26116904
سایت اختصاصی:
www.jmdp.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران) ، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، شماره 6
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/01
مدیر مسئول
دکتر مسعود نیلی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Masoud Nili
Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology
Specialist: Macroeconomics
سردبیر
دکتر فرج الله رهنوردآهن
دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گروه مدیریت
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Farajollah Rahnavard Ahan
Associate Professor of Higher Education and Research Institute of Management and Planning, management Group,
Specialist: indestrial pobilk management
هیات تحریریه
دکتر علی اصغر پورعزت
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست عمومی، مطالعات آینده، مدیریت استراتژیک
Ali Asghar Pourezzat
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Public Administration, Social Justice, Public Policy, Future Studies, Strategic Management
دکتر فرج الله رهنوردآهن
دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گروه مدیریت
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Farajollah Rahnavard Ahan
Associate Professor of Higher Education and Research Institute of Management and Planning, management Group,
Specialist: indestrial pobilk management
دکتر سیدمهدی الوانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Commerce Management, Sharif University of Technology
Specialist: Business Management
دکتر عباس منوریان
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Monavariyan
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر عبدالحمید شمس
دکتر عبدالحمید شمس
دانشیار مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گروه مدیریت
Abdolhamid Shams
Associate Professor of Management Institute of Higher Education and Research Management and Planning, management Group,
دکتر غلامرضا معمارزاده طهرانی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Memarzadeh Tehrani
Professor, science and research Branch,
دکتر حبیب الله طاهرپور کلانتری
دکتر حبیب الله طاهرپور کلانتری
استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گروه مدیریت
Habibollah Taherpour Kalantari
Assistant Professor of Higher Education and Research Institute of Management and Planning, management Group,
دکتر محمد صائبی
دکتر محمد صائبی
استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Mohammad Saebi
Assistant Professor of Higher Education and Research Institute of Management and Planning,
مدیر اجرایی
میترا اولیایی
Mitra Olyaei
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۷