درباره نشریه
ISSN:
2008-4994
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1359
صاحب امتیاز:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر محسن سرتیپی پور
سردبیر:
دکتر محسن سرتیپی پور
سایت اختصاصی:
www.jhre.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر، کوچه رامین، شماره 11، ساختمان شماره 2 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طبقه پنجم، دفتر فصلنامه مسکن و محیط روستا، ، کدپستی: 1414617811
تهران، خیابان کریمخان، انتهای خیابان شهید فرامرز به آفرین، خیابان رودسر، پلاک 55، طبقه دوم، دفتر فصلنامه مسکن و محیط روستا
صندوق پستی:
4913-15875
تلفن:
021-88947365
دورنگار:
021-88947365
اشتراک:
دورنگار:
021-88966835
پست الکترونیک:
info@jhre.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/16
مدیر مسئول
دکتر محسن سرتیپی پور
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Sartipipour
Associate Professor, School of Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر محسن سرتیپی پور
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Sartipipour
Associate Professor, School of Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University
هیات تحریریه
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor, College of Urban Planning Fine Arts Campus, University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر
دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
Akbar Zargar
Professor, School of Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University
دکتر محسن سرتیپی پور
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Sartipipour
Associate Professor, School of Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر کوروش گلکار
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شهرسازی
Koorosh Golkar
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
Specialist: Urban
دکتر مهدی طالب
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی توسعه روستایی
Mehdi Taleb
Professor, Faculty of Social Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology of Rural Development
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر حمید علوی مجد
دانشیار دانشکده پیرا پزشکی
Hamid Alavimajd
Associate Professor, Piraeus School of Medicine,
دکتر مهران علی الحسابی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دانشکده معماری و شهرسازی
Mehran Alalhesabi
Associate Professor, School of Architecture and Urban Development, Iran University of Science and Technology
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۱