درباره نشریه
ISSN:
2008-4994
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1359
صاحب امتیاز:
پژوهشکده سوانح طبیعی
مدیر مسئول:
دکتر سید امیرحسین گرکانی
سردبیر:
دکتر اسفندیار زبردست
ویراستار فارسی:
مهناز السادات بشیری
ویراستار انگلیسی:
آمنه کریمیان
کارشناس اجرایی:
محبوبه عبدالهی
سایت اختصاصی:
www.jhre.ir
صندوق پستی:
4913-15875
نشانی:
تهران، اتوبان شهید فهمیده (تهران - کرج)، بزرگراه ستاریه شمال، خیابان هجدهم، انتهای خیابان نوزدهم، پژوهشکده سوانح طبیعی، طبقه دوم، دفتر فصلناه مسکن و محیط و روستا ، کدپستی: 1481918711
تلفن:
021-46140387
اشتراک:
دورنگار:
021-88966835
پست الکترونیک:
info@jhre.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/07
مدیر مسئول
دکتر سید امیرحسین گرکانی
واحد پردیس
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
سردبیر
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
اعضای تحریریه
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر کوروش گلکار
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شهرسازی
Koorosh Golkar
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد تمام شهرسازی، دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Full Professor, School of Urban Planning
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر حمید علوی مجد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hamid Alavi Majd
Professor School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مهران علی الحسابی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری - معماری - مطالعات و طراحی روستایی
Mehran Alalhesabi
Associate Professor, Department of Urban Studies
Iran University of Science and Technology
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
ویراستار فارسی
مهناز السادات بشیری
مهناز السادات بشیری

ویراستار انگلیسی
آمنه کریمیان
آمنه کریمیان

کارشناس اجرایی
محبوبه عبدالهی
محبوبه عبدالهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۷