درباره نشریه
ISSN:
2538-5275
eISSN:
2538-5267
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آبان ماه 1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق (پردیس خواهران)
مدیر مسئول:
دکتر سعیده سادات شهیدی
سردبیر:
دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
تلفن:
021-22131866
021-22131867
021-22131868
021-22131869
021-22131870
دورنگار:
021-22131866
سایت اختصاصی:
ap.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
صندوق پستی:
111-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/24
مدیر مسئول
دکتر سعیده سادات شهیدی
استادیار پردیس خواهران
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Saeedeh Sadat Shahidi
Assistant Professor Campus Sisters
Specialist: Philosophy and Islamic theology
سردبیر
دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
sayyed Hasan Saadat Mostafavi
Professor
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
اعضای تحریریه
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
سید احمد حسینی

رضا اکبری
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Islamic philosophy and theology
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر محمد ایلخانی
استاد گروه فلسفه
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Ilkhani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر زهره توازیانی
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Zohre Tavaziyani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Philosophy and Islamic theology
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر فاطمه صادق زاده قمصری
دانشیار پردیس خواهران
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی، فلسفه و کلام اسلامی
Fatemeh Sadeghzadeh Ghamsari
Associate Professor Campus Sisters
Specialist: Philosophy comparative, Islamic Philosophy and Theology
فاطمه سلیمانی دره باغی
دانشیار فلسفه تطبیقی، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت متعالیه، فلسفه تطبیقی، فلسفه و کلام اسلامی
Fateme Soleimanidarrebaghi
Associate Professor, falasiph
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۸