درباره نشریه
ISSN:
1560-1986
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1373
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین موسوی
سردبیر:
دکتر حمید احمدی
مدیر اجرایی:
دکتر علی رستمی
مدیرداخلی:
دکتر شهاب دلیلی
ویراستار فارسی:
لیلا اسکندری
مسئول اشتراک:
الهام شیرازیانی
تلفن:
021-88972187
021-88972188
021-88972189
دورنگار:
021-88969565
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری (سهیل) ، پلاک 8
صندوق پستی:
4576-14155
سایت اختصاصی:
cmess.sinaweb.net
اشتراک:
تلفن:
021-88972187-9
دورنگار:
021-88972187-9
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/23
مدیر مسئول
دکتر سید حسین موسوی
دکتر سید حسین موسوی

Seyyed Hosein Moosavi

سردبیر
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر سید اسدالله اطهری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyyed Asadollah Athari
Assistant professor
Takestan Branch, Islamic Azad University
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
دکتر سید جواد صالحی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Salehi
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر قاسم افتخاری
دانشیار
دانشگاه تهران
Ghasem Eftekhari
Associate Professor
University of Tehran
دکتر کیهان برزگر
دانشیار روابط بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Kayhan Barzegar
Associate Professor, Political Science and International Relations
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر آصف بیات
دکتر آصف بیات
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Asef Bayat
Professor
Specialist: Sociology
دکتر حسین پوراحمدی میبدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hosein Poorahmadi Meybodi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر محمود سریع القلم
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahmood Sariolghalam
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر حسین سلیمی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر علی اکبر علیخانی
دانشیار دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ای
Ali Akbar Alikhani
Associate Professor, World Studies Faculty
University of Tehran
Specialist: political science, Regional Studies
دکتر مهران کامروا
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehran Kamrava
Professor
Specialist: Political Science
دکتر سید عبدالامیر نبوی
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdolamir Nabavi
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science
Specialist: political science
ویراستار فارسی
لیلا اسکندری
لیلا اسکندری

Leyla Eskandari

مدیر اجرایی
دکتر علی رستمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ali Rostami
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
مدیرداخلی
دکتر شهاب دلیلی
دکتر شهاب دلیلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹۸