درباره نشریه
ISSN:
1023-6015
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
مدیر اجرایی:
دکتر روح الله فریس آبادی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
marifat.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، شماره 33
صندوق پستی:
186-37165
تلفن:
025-32113468
اشتراک: 025-32113474
021-32113468
اشتراک:
تلفن:
025-32113468
025-32936008
دورنگار:
025-32113468
025-32936008
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/01
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Sayyed Ahmad Rahnemaei
Associate Professor Imam Khomeini Institute of Education and Research
سردبیر
حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
اعضای تحریریه
دکتر محمدجمال خلیلیان
دانشیار
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Jamal Khalilian
Associate Professor
Specialist: Economy
دکتر سید علی میرداماد نجف آبادی
استادیار
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قران، حقوق عمومی ، فقه
Seyyed Ali Mirdamad Najafabadi
Assistant Professor
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Sayyed Ahmad Rahnemaei
Associate Professor Imam Khomeini Institute of Education and Research
دکتر محمود فتحعلی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mahmood Fathali
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر قاسم شبان نیاء

Ghasem Shabannia

حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Khandan Alviri
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic civilization and history
حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم
حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ
Hamed Montazeri Moghaddam
Associate Professor
Specialist: history
حجت الاسلام دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
حجت الاسلام دکتر محمود رجبی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mahmud Rajabi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Sociology
حجت الاسلام محمد فولادی وندا
دانشیار گروه جامعه شناسی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Fooladi Vanda
Associate Professor, sociology
Specialist: sociology
حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
حجت الاسلام دکتر رحیم میردریکوندی
استادیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: روان شناسی
Ebrahim Mirderikvandi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: psychology
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: عرفان
Alireza Kermani
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Mysticism
حجت الاسلام دکتر علی مصباح
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه دین
Ali Mesbah
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
مدیر اجرایی
دکتر روح الله فریس آبادی

Rouhollah Farisabadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲۹