درباره نشریه
ISSN:
1023-6015
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر سید احمد رهنمایی
سردبیر:
دکتر ابوالفضل ساجدی
مدیر اجرایی:
دکتر روح الله فریس آبادی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
marifat.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، شماره 33
صندوق پستی:
186-37165
تلفن:
025-32113468
اشتراک: 025-32113474
021-32113468
اشتراک:
تلفن:
025-32113468
025-32936008
دورنگار:
025-32113468
025-32936008
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/10
مدیر مسئول
دکتر سید احمد رهنمایی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Sayyed Ahmad Rahnemaei
Associate Professor Imam Khomeini Institute of Education and Research
سردبیر
دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
اعضای تحریریه
دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر عسکری سلیمانی امیری
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
Askari Soleymani Amiri
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر محسن الویری
استاد تمام تاریخ اسلام، تاریخ، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Alviri
Full Professor, History of Islam, History, Bagher o lum
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محمود رجبی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mahmud Rajabi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Sociology
حجت الاسلام محمد فولادی وندا
دانشیار گروه جامعه شناسی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Fooladi Vanda
Associate Professor, sociology
Specialist: sociology
دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، ادیان، فلسفه دین
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
Specialist: Ethics, philosophy of ethics, applied ethics, religions, philosophy of religion
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر علیرضا کرمانی
دانشیار رشته فلسفه و گروه عرفان
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: عرفان
Alireza Kermani
Associate Professor, Mysticism
Specialist: Mysticism
دکتر عباسعلی شاملی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: Culture & Values in Education Developmental Psychology
Abbas Ali Shameli
Associate Professor, Educational Psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Education
مدیر اجرایی
دکتر روح الله فریس آبادی

Rouhollah Farisabadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۸۷