درباره نشریه
ISSN:
1607-2227
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیر مسئول:
مهندس هوشنگ خندان دل
سردبیر:
دکتر محمدرضا بمانیان
مدیر اجرایی:
مهدی شهریاری
مدیرداخلی:
دکتر هادی محمودی نژاد
ویراستار فارسی:
امیر اشراقی
ویراستار انگلیسی:
میثم حیدراولاد
تلفن:
021-63902083
دورنگار:
021-63902083
سایت اختصاصی:
ijurm.imo.org.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان نادری، شماره 17، پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، فصلنامه مدیریت شهری، ، کدپستی: 1416633661
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/28
مدیر مسئول
مهندس هوشنگ خندان دل
مهندس هوشنگ خندان دل

Hooshang Khandandel

سردبیر
دکتر محمدرضا بمانیان
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Reza Bemanian
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر ایرج اعتصام
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Iraj Etesam
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر بهناز امین زاده
استاد شهرسازی
دانشگاه تهران
Behnaz Aminzadeh
Professor, Urban Design
University of Tehran
دکتر محمدرضا بمانیان
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Reza Bemanian
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Architecture
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
دکتر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
Mohammad Reza Pourjafar
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban Architecture and Design
دکتر داراب دیبا
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، معماری و شهرسازی
Darab Diba
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Art, Architecture and Urban Development
دکتر حمیدرضا صارمی
دانشیار رشته شهرسازی، گروه شهرسازی و طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شهرسازی
Hamid Reza Saremi
Associate Professor, Associate Professor of Urbanism, Faculty of Art and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد تمام شهرسازی، دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Full Professor, School of Urban Planning
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر محمود گلابچی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Mahmoud Golabchi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر غلامرضا لطیفی
استاد تمام برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی، شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Gholam Reza Latifi
Full Professor, Associate Professor Department of Social,Urban and Regional Planning Faculty of Social Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning, Urban & Regional Planning, Urban Management
دکتر ناصر میرسپاسی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Naser Mirsepasi
Professor Faculty of Management and Economics
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
دکتر محمد نقی زاده
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Nghizadeh
Assistant Professor College of Arts and Architecture
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار فارسی
امیر اشراقی
امیر اشراقی

Amir Eshraghi

ویراستار انگلیسی
میثم حیدراولاد
میثم حیدراولاد

Meysam Heydarowlad

مدیر اجرایی
مهدی شهریاری
مهدی شهریاری

Mehdi Shahriari

مدیرداخلی
دکتر هادی محمودی نژاد
استادیار گروه معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
رشته تخصصی: معماری
Hadi Mahmoodinejad
Assistant Professor, Architectural branch
Mahdishahr Branch, Islamic Azad University
Specialist: architecture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱۵