درباره نشریه
ISSN:
2008-1200
eISSN:
2008-1219
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا ملکی
سردبیر:
دکتر فرحناز صدوقی
مدیرداخلی:
دکتر الهام شاه بهرامی
ویراستار فارسی:
دکتر سیما رحمانی فر
ویراستار انگلیسی:
دکتر سیما رحمانی فر
تلفن:
021-88794300
دورنگار:
021-88794300
سایت اختصاصی:
jha.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید رشید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء، پلاک 4، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/06
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
سردبیر
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
اعضای تحریریه
مجتبی علیزاده

Mojtaba Alizadeh

فرهاد شکرانه

Farhad Shokraneh

دکتر حسن ابوالقاسم گرجی
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Abolghasem Gorji
Professor Faculty of Management and Medical Information
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Management
دکتر مریم احمدی
استاد دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Maryam Ahmadi
Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر مسعود رودباری
استاد تمام آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Masoud Roudbari
Full Professor, Biostatistics
Iran University of Medical Sciences
دکتر بهلول رحیمی
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Bohlol Rahimi
Associate Professor Faculty of Paramedicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر مهناز صمدبیگ
استادیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Mahnaz Samad Beiyg
Assistant Professor Faculty of Paramedicine
Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر امیر غایبی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Amir Ghaebi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر فرهاد لطفی
استادیار دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Farhad Lotfi
Assistant Professor School of Health Management and Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health economics
دکتر مهربخش نیلاشی
دانشگاه تکنولوژی مالزی، جهور بحرو، جهور، مالزی
Nilashi Mehrbakhsh

ویراستار فارسی
دکتر سیما رحمانی فر
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بلاغت، نقد ادبی
Sima Rahmanifar
.Ph.D, Persian Language and Literature
University of Tehran
ویراستار انگلیسی
دکتر سیما رحمانی فر
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بلاغت، نقد ادبی
Sima Rahmanifar
.Ph.D, Persian Language and Literature
University of Tehran
مدیرداخلی
دکتر الهام شاه بهرامی
دکتر الهام شاه بهرامی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۸