درباره نشریه
ISSN:
2008-1227
eISSN:
2008-1219
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا ملکی
سردبیر:
دکتر فرحناز صدوقی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی
تلفن:
021-88794300
دورنگار:
021-88794300
سایت اختصاصی:
jha.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید رشید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء، پلاک 6، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/28
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا ملکی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
سردبیر
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor, School of Health Information Management and Technology, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
هیات تحریریه
مجتبی علیزاده
Mojtaba Alizadeh
فرهاد شکرانه
Farhad Shokraneh
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Abolghasem Gorji
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Management
دکتر مریم احمدی
استاد دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Maryam Ahmadi
Professor, School of Health Information Management and Technology, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر مسعود رودباری
استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Masoud Roudbari
Professor, Faculty of Paramedicine, Iran University of Medical Sciences
دکتر بهلول رحیمی
دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Bohlol Rahimi
Associate Professor, Faculty of Paramedicine, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor, School of Health Information Management and Technology, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر مهناز صمدبیگ
استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Mahnaz Samad Beiyg
Assistant Professor, Faculty of Paramedicine, Lorestan University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر امیر غایبی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Amir Ghaebi
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر فرهاد لطفی
استادیار دانشکده مدیریت و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Farhad Lotfi
Assistant Professor, School of Health Management and Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health economics
دکتر مهربخش نیلاشی
دانشگاه تکنولوژی مالزی، جهور بحرو، جهور، مالزی
Nilashi Mehrbakhsh
ویراستارفارسی
دکتر شهناز شاهنده
دکتر شهناز شاهنده
ویراستار انگلیسی
رفعت باقرزاده
رفعت باقرزاده
دکتر افسانه دهناد
دانشیار گروه زبان های خارجی، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Afsane Dehnad
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Academic writing, E-learning
دکتر نسرین صیفوری
گروه زبان انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nasrin Sayfouri
Department of Foreign Languages, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Teaching English as a Foreign Language
مدیر اجرایی
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Abolghasem Gorji
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۳