درباره نشریه
ISSN:
1024-5936
eISSN:
2383-0905
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1368
صاحب امتیاز:
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
مدیر مسئول:
مهندس عباس پیراینده
سردبیر:
دکتر احمد ابریشم چی
مدیر اجرایی:
اعظم موسوی
کارشناس:
مهندس نازنین مرادی
تلفن:
031-32682412
دورنگار:
031-32682412
سایت اختصاصی:
www.wwjournal.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان 22 بهمن، ضلع شمالی مجتمع اداری امیرکبیر، شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
صندوق پستی:
1843
اشتراک:
پست الکترونیک:
wwce@wwcerd.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/08

نشریه علمی، تخصصی آب و فاضلاب با امتیاز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری معرف جدیدترین و معتبرترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه مدیریت کیفی و کمی منابع آب و آخرین دستاوردهای تصفیه آب و فاضلاب می باشد.

مدیر مسئول
عباس پیراینده
رشته تخصصی: مهندسی عمران - سازه
Abbas Pirayandeh
Specialist: Civil Engineering - Structures
سردبیر
احمد ابریشم چی
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب، مهندسی عمران
Ahmad Abrishamchi
Professor, Faculty of Civil Engineeringذ, Sharif University of Technology
Specialist: Water resource management, Civil Engineering
هیات تحریریه
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Orazio Giustolisi
Professor,
Specialist: Civil Engineering
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Tiku T Tanyimboh
Associate Professor,
Specialist: Civil Engineering
امیر آقاکوچک
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران - محیط زیست
Amir Agha Kouchak
Associate Professor,
Specialist: Civil Engineering - Environment
حمید مرادخانی
Hamid Morad Khani
احمد ابریشم چی
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب، مهندسی عمران
Ahmad Abrishamchi
Professor, Faculty of Civil Engineeringذ, Sharif University of Technology
Specialist: Water resource management, Civil Engineering
عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
بیژن بینا
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Bijan Bina
Professor, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران منابع آب، عمران- سیستمهای منابع آب
Massoud Tabesh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering- Water resource
مسعود تجریشی
دانشیار فتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب- هیدرولیک- هیدرولوژی پردازش تصاویر ماهواره ای، مهندسی عمران-محیط زیست
Masoud Tajrishy
Associate Professor, Water and Environmental Studies, Sharif University of Technology
Specialist: Quantitative and qualitative management and planning of water resources - Hydraulics - Hydrology processing satellite imagery, Civil Engineering-Environment
حمیدرضا صفوی
استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
Hamid Reza Safavi
Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Civil Engineering- Water Resource Management
ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
علی اکبر عظیمی
استادیار واحد اهر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران- محیط زیست
Ali Akbar Azimi
Assistant Professor, Ahar unit, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering - Environment
محمد کارآموز
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران - هیدرولیک و مهندسی سیستم ها
Mohamad Karamouz
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering - Hydraulics and Systems Engineering
سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor, Faculty of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
کاوه مدنی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران - محیط زیست، مهندسی منابع آب
Kaveh Madani
Professor,
Specialist: Civil Engineering - Environment, Water Resources Engineering
آرش مسعودیه
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران - محیط زیست
Arash Massoudieh
Associate Professor,
Specialist: Civil Engineering - Environment
مسعود کیهانیان
استاد
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و سیستمهای بیولوژیکی
Masoud Kayhanian
Professor,
Specialist: Environmental Engineering and Biological Systems
راضیه فرمانی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران - منابع آب
Raziyeh Farmani
Associate Professor,
Specialist: Civil Engineering - Water Resources
میترا غلامی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mitra Gholami
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
ویراستارفارسی
نازنین مرادی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Nazanin Moradi
Specialist: Environmental Health Engineering
ویراستار انگلیسی
عزت الله روستازاده
Ezatollah Rousta Zadeh
مدیر اجرایی
اعظم موسوی
Azam Mousavi
کارشناس
نازنین مرادی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Nazanin Moradi
Specialist: Environmental Health Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۱۳