درباره نشریه
ISSN:
1024-5936
eISSN:
2383-0905
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1368
صاحب امتیاز:
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
مدیر مسئول:
مهندس عباس پیراینده
سردبیر:
دکتر احمد ابریشم چی
مدیر اجرایی:
محسن احمدزاده
ویراستار فارسی:
مهندس سمیرا اشفاق
کارشناس:
مهندس سمیرا اشفاق
تلفن:
031-32682412
دورنگار:
031-32674470
سایت اختصاصی:
www.wwjournal.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان 22 بهمن، ضلع شمالی مجتمع اداری امیرکبیر، شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
صندوق پستی:
1843
اشتراک:
پست الکترونیک:
wwce@wwcerd.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/03
مدیر مسئول
مهندس عباس پیراینده
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی عمران - سازه
Abbas Pirayandeh
Masters
Specialist: Civil Engineering - Structures
سردبیر
دکتر احمد ابریشم چی
استاد دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب، مهندسی عمران
Ahmad Abrishamchi
Professor Faculty of Civil Engineeringذ
Sharif University of Technology
Specialist: Water resource management, Civil Engineering
اعضای تحریریه
Orazio Giustolisi
Professor
Specialist: Civil Engineering
Tiku T Tanyimboh
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering
دکتر امیر آقاکوچک
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران - محیط زیست
Amir Agha Kouchak
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering - Environment
دکتر حمید مرادخانی

Hamid Morad Khani

دکتر احمد ابریشم چی
استاد دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب، مهندسی عمران
Ahmad Abrishamchi
Professor Faculty of Civil Engineeringذ
Sharif University of Technology
Specialist: Water resource management, Civil Engineering
دکتر عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
دکتر بیژن بینا
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Bijan Bina
Professor School of Health
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران منابع آب، عمران- سیستمهای منابع آب
Massoud Tabesh
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Civil Engineering- Water resource
دکتر مسعود تجریشی
دانشیار فتر مطالعات آب و محیط زیست
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب- هیدرولیک- هیدرولوژی پردازش تصاویر ماهواره ای، مهندسی عمران-محیط زیست
Masoud Tajrishy
Associate Professor Water and Environmental Studies
Sharif University of Technology
Specialist: Quantitative and qualitative management and planning of water resources - Hydraulics - Hydrology processing satellite imagery, Civil Engineering-Environment
دکتر حمیدرضا صفوی
استاد گروه مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
Hamid Reza Safavi
Professor Department of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Civil Engineering- Water Resource Management
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
دکتر علی اکبر عظیمی
استادیار واحد اهر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران- محیط زیست
Ali Akbar Azimi
Assistant Professor Ahar unit
University of Tehran
Specialist: Civil Engineering - Environment
دکتر محمد کارآموز
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران - هیدرولیک و مهندسی سیستم ها
Mohamad Karamouz
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering - Hydraulics and Systems Engineering
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
دکتر کاوه مدنی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران - محیط زیست، مهندسی منابع آب
Kaveh Madani
Professor
Specialist: Civil Engineering - Environment, Water Resources Engineering
دکتر آرش مسعودیه
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران - محیط زیست
Arash Massoudieh
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering - Environment
دکتر مسعود کیهانیان
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست
University of California at Davis, Davis, USA
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و سیستمهای بیولوژیکی
Masoud Kayhanian
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering
University of California at Davis, Davis, USA
Specialist: Environmental Engineering and Biological Systems
دکتر راضیه فرمانی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران - منابع آب
Raziyeh Farmani
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering - Water Resources
دکتر میترا غلامی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mitra Gholami
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
ویراستار فارسی
مهندس سمیرا اشفاق

Samira Eshfagh

مدیر اجرایی
محسن احمدزاده
محسن احمدزاده

کارشناس
مهندس سمیرا اشفاق

Samira Eshfagh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶۴