درباره نشریه
ISSN:
8460-1680
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
مدیر مسئول:
دکتر جواد اژه ای
سردبیر:
دکتر جواد اژه ای
تلفن:
021-66703272
دورنگار:
021-66703272
نشانی:
تهران، خیابان حافظ ، کوچه هاتف ، پلاک 29
صندوق پستی:
619-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1388/02/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۰