درباره نشریه
ISSN:
2228-5067
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر فرزاد جهان بین
سردبیر:
دکتر علی اکبر فرهنگی
مدیرداخلی:
مرضیه ابوذری لطف
ویراستار انگلیسی:
دکتر رحمت حاجی مینه
تلفن:
021-47351408
021-47351420
دورنگار:
021-47351408
021-47351420
سایت اختصاصی:
smr.journals.iau.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی. بلوک 1. طبقه 4
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/26
مدیر مسئول
دکتر فرزاد جهان بین
استادیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: معارف اسلامی و علوم سیاسی در مقطع ارشد /مطالعات انقلاب اسلامی در مقطع دکتری
Farzad Jahanbin
Assistant Professor Faculty of Humanities
Shahed University
سردبیر
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد اعرابی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Seyyed Mohammad Arabi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر حسین پناهیان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-مالی
Hosein Panahian
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Business Administration
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر محمد حقیقی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو
Mohammad Haghighi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Computer Science, Engineering, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance Business, Management and Accounting, Multidisciplinary
دکتر محسن رسولیان
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت
Mohseen Rasulian
Associate Professor
Specialist: Management
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر حسین وظیفه دوست
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Hosein Vazifehdost
Professor Tehran Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
ویراستار انگلیسی
دکتر رحمت حاجی مینه
استادیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Rahmat Haji mineh
Assistant Professor
Specialist: International Relations
مدیرداخلی
مرضیه ابوذری لطف

رشته تخصصی: علوم سیاسی
marzieh Abouzari lotf

Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۳