درباره نشریه
ISSN:
2228-5067
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
سردبیر:
دکتر علی اکبر فرهنگی
مدیرداخلی:
مرضیه ابوذری لطف
تلفن:
021-47351408
021-47351420
دورنگار:
021-47351408
021-47351420
سایت اختصاصی:
smr.journals.iau.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی. بلوک 1. طبقه 4
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/10
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Associate Professor, Faculty of Islamic Education and Thought, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
هیات تحریریه
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
دکتر محمدمهدی مظاهری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه، مدیریت فرهنگی
Mohammad Mahdi Mazaheri
Assistant Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: cultural management
دکتر حسین پناهیان
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-مالی
Hosein Panahian
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Business Administration
دکتر سیدحمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر محمد حقیقی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو
Mohammad Haghighi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Management, Computer Science, Engineering, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance Business, Management and Accounting, Multidisciplinary
دکتر محسن رسولیان
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت
Mohseen Rasulian
Associate Professor,
Specialist: Management
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
دکتر سیدرضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر سیدمحمد میرمحمدی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Mirmohammadi
Professor,
Specialist: Management
دکتر حسین وظیفه دوست
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Hosein Vazifehdost
Professor, Tehran Science and Research Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
مدیرداخلی
مرضیه ابوذری لطف
رشته تخصصی: علوم سیاسی
marzieh Abouzari lotf
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵