درباره نشریه
ISSN:
2008-1928
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها)
مدیر مسئول:
دکتر حجت رحمانی
سردبیر:
دکتر محمد عرب
معاون سردبیر:
دکتر نادر مرکزی مقدم
مدیر اجرایی:
دکتر فرهاد حبیبی
تلفن:
021-88989129
دورنگار:
021-88989129
سایت اختصاصی:
jhosp.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بهداشت، طبقه چهارم، گروه علوم و مدیریت و اقتصاد بهداشت، ، کدپستی: 1417613151
صندوق پستی:
6951-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر حجت رحمانی
دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
Hojjat Rahmani
Associate Professor, Department of Health Management and Economics, School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Management Science and Health Economics
سردبیر
دکتر محمد عرب
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Arab
Professor, Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Sciences
معاون سردبیر
دکتر نادر مرکزی مقدم
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Nader Markazi Moghaddam
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبری ساری
دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سیاست گذاری و مدیریت بهداشت
Ali Akbari Sari
Associate Professor Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy and Management
دکتر محمد عرب
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Arab
Professor, Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Sciences
دکتر آرش رشیدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arash Rashidian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر ساری
دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Akbar Sari
Associate Professor Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرشته مجلسی

Fereshteh Majlessi

دکتر نادر مرکزی مقدم
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Nader Markazi Moghaddam
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر اردشیر خسروی

رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ardeshir Khosravi
Ministry of Health
Specialist: Epidemiologis
دکتر آیدین آرین خصال
دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Aydin Aryan Khesal
School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
دکتر حجت رحمانی
دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
Hojjat Rahmani
Associate Professor, Department of Health Management and Economics, School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Management Science and Health Economics
دکتر ساناز زرگر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Sanaz Zargar
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر ابراهیم جعفری پویان
استادیار دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
Ebrahim Jaafaripooyan
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Management Science and Health Economics
مدیر اجرایی
دکتر فرهاد حبیبی
دانش آموخته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farhad Habibi
.Ph.D, Department of health management and economics
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۶