درباره نشریه
ISSN:
2251-9815
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1374
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
مدیر مسئول:
دکتر سید عباس صالحی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر احمد آقایی زاده ترابی
مسئول اشتراک:
سید حجت جعفری
تلفن:
051-32218105
دورنگار:
051-32218105
سایت اختصاصی:
jqr.isca.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی، فصلنامه پژوهش های قرآنی، ، کدپستی: 9134682187
اشتراک:
پست الکترونیک:
jqr@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/18
مدیر مسئول
دکتر سید عباس صالحی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Philosophy and jurisprudence
سردبیر
حجت الاسلام دکتر احمد آقایی زاده ترابی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: معارف
Ahmad Aghaeezadeh Torabi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر احمد آقایی زاده ترابی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: معارف
Ahmad Aghaeezadeh Torabi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر مهدی ابراهیمی
استاد گروه اخلاق پزشکی و تربیت اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: الهیات
Mahdi Ebrahimi
Professor Department of Medical Ethics & Islamic Teachings
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Theology
دکتر محمد بهرامی
استادیار
Mohammad Bahrami
Assistant Professor
حجت الاسلام دکتر غلامرضا رئیسیان

Gholamreza Raeisian

دکتر سید عباس صالحی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Philosophy and jurisprudence
دکتر محمدعلی رضایی کرمانی
دانشیار
Mohammad Ali Rezaei Kermani
Associate Professor
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستارفارسی
سید حجت جعفری
سید حجت جعفری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۹